Projekt

Projekt „Program wspierania bezrobotnych osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego - MOTYWACJE” realizowany jest przez Stowarzyszenie Park Inicjatyw w partnerstwie z AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Celem głównym projektu jest wzrost do kwietnia 2018 r. poziomu aktywizacji oraz mobilności zawodowej min. 90% uczestników projektu poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Osoby, które podejmą uczestnictwo w projekcie i ukończą udział, zwiększą szansę na pracę (przez dostosowanie własnych kompetencji i kwalifikacji do oczekiwań rynku), której znalezienie głównie determinowane jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

Główne rezultaty osiągnięte podczas realizacji projektu to nabycie kompetencji oraz kwalifikacji przez 72 osoby (90%) oraz zdobycie zatrudnienia przez 27 osób niepełnosprawnych (33%).

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

Priorytetowo traktowane będą:

CO ZYSKA UCZESTNIK PROJEKTU?

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma niepowtarzalną szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

PONADTO ZAPEWNIAMY: